បើ​មិនចង់ឆាប់​ស្លាប់​ត្រូវ​បញ្ចេញ​ញើស​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​