រូប​សំណាក​ខ្ពស់​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​ទ្វីបអាស៊ី ក្នុងនោះ​មាន​ប្រទេស​អាស៊ាន២