លោក កឹម សុខា ជួបទូតបារាំង ក្រោយ​ទទួលបាន​ការបន្ធូរបន្ថយ​ពីតុលាការ