ឈឿង អាលីហ្សា ដណ្តើមបានមេដាយប្រាក់ ក្រោយចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីន