ធនាគារ​ជាតិ បញ្ឈប់​ប្រតិបត្តិការ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​៤

  • 2019-01-10 04:02:54
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 10

ចន្លោះមិនឃើញ

យោងតាម​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ចុះ​ថ្ងៃទី​៨ មករា ឆ្នាំ​២០១៩​ បាន​ឲ្យដឹងថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ បានសម្រេច​ដកហូត​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់ការ​ចុះ​បញ្ជី​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ (ប្រតិបត្តិករ​ឥណទានជនបទ) ចំនួន៤ រួមមានគ្រឹះស្ថាន៖

១- វីរៈជន​ កសិករ ម.ក

២- វឌ្ឍនកសិករ ម.ក

៣- ឥណទានខ្មែរ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ ម.ក

៤- ខេ ភី ភី ឌី ហ្វាយនែន ម.ក ៕

យោងតាម​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ចុះ​ថ្ងៃទី​៨ មករា ឆ្នាំ​២០១៩​ បាន​ឲ្យដឹងថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ បានសម្រេច​ដកហូត​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់ការ​ចុះ​បញ្ជី​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ (ប្រតិបត្តិករ​ឥណទានជនបទ) ចំនួន៤ រួមមានគ្រឹះស្ថាន៖

១- វីរៈជន​ កសិករ ម.ក

២- វឌ្ឍនកសិករ ម.ក

៣- ឥណទានខ្មែរ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ ម.ក

៤- ខេ ភី ភី ឌី ហ្វាយនែន ម.ក ៕

អត្ថបទ៖ លាភ.

;