ថវិកា១០លានដុល្លារ ជួយដល់វិស័យទឹកស្អាត អនាម័យ និងជំងឺឆ្លងខេត្ត៦កម្ពុជា