លោកទូតជប៉ុន​ថ្មី​​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ប្តេជ្ញាធ្វើរឿង​សំខាន់​មួយ​ដើម្បី​ប្រទេសទាំងពីរ​