ប្រយ័ត្នប៉ូលិសផាក! ការបង់ពន្ធយានយន្ត នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃ៣០វិច្ឆិកាស្អែកនេះហើយ