អ្នក​និពន្ធ សោម ដូរ៉េ ចេញ​មុខ​បក​ស្រាយ​ក្រោយ​បទ "សុដន់ម៉ែ" ប្រិយមិត្ត​ឃើញ កាតុ ដូច​ស្រាត