ចិន​ ​ជាន់ដី​ភពព្រះចន្ទ​មិន​អស់ចិត្ត ឥឡូវ​ត្រៀម​របស់ថ្មី​មួយ​ទៅភពអង្គារ​ទៀត