​ជម្រុះ World Cup៖ ជម្រើស​ជាតិ​ពីរ​​ក្រុម​ លេង​ដោយ​បិទ​ទ្វារ​គ្មាន​អ្នក​មើល