​ក្រៅ​ពី Man City នៅ​មាន​មួយ​ក្រុម​ទៀត​ ​លត់​គូ​ប្រកួត​ច្រើន​គ្រាប់​ហើយ​បិទ​ត្រឹម​សូន្យ