ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ជឺជីតស៊ូ៖​ ប្ដេជ្ញា​ដឹកនាំ​ក្រុមខ្លួន​ដណ្ដើម​មេដាយ​ជូន​ជាតិ​ឲ្យ​បាន​