គិត​ត្រឹម ៨ខែ​ដើមឆ្នាំ២០១៩ ទុន​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ជាង ៦ពាន់​លានដុល្លារ