កម្ពុជា មាន​រោងចក្រស៊ីម៉ត៍ប៉ុន្មានហើយ គិតមកត្រឹមចុងឆ្នាំ​២០១៩?