អង្គការ ILO៖ ការងារ​ធ្លាក់ចុះ ទោះបីជា​ការនាំ​ចេញ​កើនឡើង នៅក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា