កម្ពុជា និង​អាមេរិក មាន​ពាណិជ្ជកម្ម​កើន​ដល់​ ៥ពាន់លានដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩