សង្រ្គាម​ពាណិជ្ជកម្ម៖ ចិន​ជំរុញ​ឲ្យ​អាមេរិក​បង្ហាញ​ភាព​ស្មោះត្រង់ និង​កែប្រែ​អាកប្បកិរិយា