ប្រទេស​អាស៊ាន១ ​​ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​​នាំ​ចេញ​កៅស៊ូ​ធំ​ដាច់​គេ​លើ​ពិភពលោក