រដ្ឋមន្រ្តី​បារាំង៖ ឥឡូវ សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម កើតឡើង​យ៉ាងពិត​ប្រាកដ​ហើយ