ឡាវ នឹង​មាន​ទីផ្សារ​អគ្គិសនី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា ក្រៅ​ពី​កម្ពុជា និង​ថៃ