ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា-វៀតណាម នឹង​កើន​ដល់ ៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ