ផ្សារ​ឃ្លាំងរំសេវ នឹង​ត្រូវបិទ ហើយ​សាងសង់ជាអគារថ្មីទំនើប