អ្នករត់​ស៊ីក្លូ​ម្នាក់ រក​ចំណូល​បាន​ជាង ១ម៉ឺន​រៀល​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង១ថ្ងៃ តែការ​ចំណាយ​វិញ...?