ខេត្ត​មួយ​របស់ចិន គ្រោង​បង្កើតទីក្រុង​សម្ព័ន្ធ​ភាព និង​សួន​ឧស្សាហកម្ម នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ