ពង​ទា​ក្នុង​ស្រុក​ធ្លាក់​ថ្លៃ អាជីវករ​ថា មក​ពីការ​នាំចូល​ស៊ុត​​វៀតណាម