អាណត្តិ ៣ឆ្នាំរបស់​ទូតជប៉ុន៖ ជប៉ុន ចុះកិច្ចព្រមព្រៀង​ផ្តល់ជំនួយ​ឥតសំណង ១៥០លានដុល្លារ ជាមួយ​កម្ពុជា