កក្តាធំ២ដែលធ្វើឲ្យវិស័យកៅស៊ូកម្ពុជា និងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបប្រទះ