កម្ពុជា ស្នើសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបកៀរគរអ្នកវិនិយោគបន្ថែមមកកម្ពុជា