រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទាំងនេះ ចំនួន ២ដុល្លារថែមទៀតសម្រាប់ឆ្ន...