មហាសេដ្ឋីខ្មែរប្រាក់ពាន់លាន$ គិត ម៉េង ចែករំលែកគន្លឹះទាំង១៣ ដែលខ្លួនឆ្លងកាត់