តិច​អត់​ដឹង! ប្រទេស​អាស៊ីទាំង​៦​នេះ ជា​អ្នក​ជើង​ចាស់​ផលិត​ប្រេងកាត