រាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន មានអគារកម្ពស់ ៥ជាន់ និងលើស៤០ជាន់ មានជាង១៦០០អគារ