ពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​មាន​លុយ​ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ភ្លាមៗ!