ដំរី​១ក្បាល​ឆ្លង​ដែន​ពី​ថៃ ជាន់​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ម្នាក់​របួស​ធ្ងន់​នៅ​បាត់ដំបង