គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្រ្ត​លំហាច ក្រោម​កម្ចី​ជប៉ុន ៣៣លាន​ដុល្លារ សម្រេច​បាន​ជិត ១០០ភាគរយ​ហើយ