អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរ១៥នាក់រួមគ្នាបើកស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យថ្មីឈ្មោះថា «ខេមបូចា»