រដ្ឋបាល​ខណ្ឌ​ចំការមន ប្រកាសផ្លាស់ប្តូរ​ទីតាំងទីស្នាក់ការសាលា​ខណ្ឌ