អាជ្ញាធរ​ប្រកាស​បញ្ឈប់​ការប្រើប្រាស់​ចំណត​រថយន្ត​នៅខាងមុខ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត