អ្នក​ដែល​ឈប់សម្រាក​នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំ ហើយ​ពេល​ចូលធ្វើការវិញ​ត្រូវធ្វើរឿងមួយ​នេះសិន