ក្រៅពីអង្គរវត្ត តើទីតាំងប្រវត្តិសាស្រ្តណាទៀត ដែល​ជាប់ជាសំណង់​អស្ចារ្យ​បំផុតលើលោក?