ស្រូវ​ប្រាំង​ ២០ហិកតា នៅ​ក្រុង​សៀមរាប ប្រឈម​នឹង​ការ​ខូចខាត​ទាំង​ស្រុង​