កំណាត់​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៣ និង​លេខ៤១ នឹងត្រូវ​ជួសជុល​ឱ្យបាន​រួចរាល់​មុនថ្ងៃ​២៨​កក្កដា