ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក ប្រកាស​ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​សមុទ្រ បង្កើន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន