លោក ថោង ខុន៖ ក្រសួង​គ្រោង​បង្កើត​ក្រុង​សៀមរាប​ថ្មីមួយទៀត ដែល​អាច​សង់​អគារ​ទំនើបៗ​បាន