[វីដេអូ] រៀម មុនីស៊ីឡុង សប្បាយចិត្ត​ ទោះ​គេហៅថា​ជា "មនុស្សសំរាម"