កងទ័ព​អាហ្សង់ទីន ថាខ្លួន​ប្រហែល​ទទួល​បាន​សញ្ញា​ពី​នាវា​មុជទឹក​ដែល​បាត់ខ្លួន