រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ចុះផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការបង្ការការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា