ចិន៖ បុរស​ម្នាក់​កាន់​កាំបិត ដើរចាក់​សម្លាប់​មនុស្ស