ដាក់​ប្រាក់​កាក់​ក្នុង​មាត់​មនុស្ស​ស្លាប់ ដើម្បី​អ្វី?