«ទឹកឃ្មុំព្រៃមណ្ឌលគិរី» ក្លាយជាម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រផ្លូវការ