ដឹងសាវតាចេតិយ ២ ដែលមេដឹកនាំកំពូល ជប៉ុន គ្រប់រូបពេលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាទៅគោរព