មេគង្គ​ជាទន្លេវែងជាងគេនៅអាស៊ាន តែក្នុងពិភពលោក អត់មានជាប់ក្នុង Top 10 ទេ