ធ្វើការជាង១០ឆ្នាំ លោក សុខ លាភ ចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្ម ព្រោះចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងឲ្យលើសពីការងាររា...