កន្លែងមួយនេះ​ក្នុងអគារក្រសួងសាធារណការ​ថ្មី​ អ្នកមិនចាំបាច់​អស់លុយ​ទៅអ្នករត់ការទៀតទេ!