ឡូយបាត់! ចង់ឡើងភ្នំខ្នងផ្សារ តែខ្ជិលស្ពាយឥវ៉ាន់ធ្ងន់ៗ អាចចូលលុយគ្នា ជួលឧទ្ធម្ភាគចក្រដឹកមួយវឹងដល់ភ្លា...