រក​ឃើញ​រន្ធខ្មៅធំបំផុត គឺ​ធំជាងព្រះអាទិត្យដល់ទៅ ៧០ដងឯណោះ