រថយន្ត​ស្វ័យប្រវត្តិ​បើក​បុក​ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្លាប់ ត្រូវ​បញ្ឈប់​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ទាំង​អស់​ភ្លាមៗ