ប្រទះឃើញរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ពេលបើកភ្លើង Flash នៅទីងងឹតលើ iPhone 11