ចេញ​លក់​បាន​មួយ​ខែ Honda Dream 2020 អត់​ទាន់​ធ្លាក់​ថ្លៃសោះ