ណូវែលហ្សេឡង់ ឆ្លើយតប​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ចិន Huawei ជុំវិញ​ការ​ដាក់​បម្រាម