តម្លៃ​លក់ Honda Click 150i នៅប្រទេស​អាស៊ាន៤​ ខុស​គ្នា​ដូចម្ដេច?