មេ Apple ជួប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម និយាយ​ពី​គម្រោង​ដ៏​មហិមា​មួយ​