បុរសនៅពីក្រោយមុខងារខ្លាំងៗលើកាមេរ៉ា Google Pixel ចាកចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយស្ងាត់ៗ