លាន់មាត់គ្រប់គ្នា! ពេលឃើញតម្លៃម៉ូតូ Chaly ជប៉ុនមួយគ្រឿងនេះដាក់លក់នៅខ្មែរ