គោលការណ៍គ្រឹះ​ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន អាច​សម្រេចបាននូវគុណតម្លៃ និងជោគវាសនារួមគ្នា