ចំណូល​ជាមធ្យម​សម្រាប់​មនុស្សម្នាក់​ បានកើនឡើងដល់ ១៦៨៣ដុល្លារ