ដៃគូ​រកស៊ី​ធំបំផុត​របស់​ EU មិនមែន​ជាអាមេរិកទៀតទេ!