សមាគមពាណិជ្ជកម្មជប៉ុន ជឿជាក់កម្ពុជានៅជាគោលដៅវិនិយោគ និងទេសចរណ៍មានសុវត្ថិភាព