ឃុំមួយនៅខេត្តកំពតនឹងក្លាយជាទីក្រុងបៃតង និងទីលានវាយកូនហ្គោលតម្លៃ៧៥លានដុល្លារនាឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ