សម្តេច ហ៊ុន សែន ប្រាប់ឱ្យពលរដ្ឋ​លះបង់​បំណង​ចង់ធ្វើអាជីវកម្ម​រ៉ែមាស​លក្ខណៈគ្រួសារ ឬខ្នាតតូច