តម្លៃប្រេងសាំង និងម៉ាស៊ូតពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា សុទ្ធតែឡើងថ្លៃ