សាំងឡើង៥០០រៀល និងម៉ាស៊ូតឡើង ៨០០រៀល/លីត្រ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃ៣១មីនា