វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា​ ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​ប៉ាន់​ខ្លាំង​ផ្ទះ​អាជីវកម្ម​