សត្វកម្រក្រពើ​ភ្នំ ត្រូវបាន​ប្រទះ​ឃើញ​នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី