ក្រសួងប្រាប់​ឱ្យប្រយ័ត្នបាតុភូតផ្គររន្ទះ ខ្យល់កន្រ្តាក់ ខណៈខ្យល់មូសុង​និរតី​នឹង​បក់​មកកម្ពុជា ក្នុងល...