អគារមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបតម្លៃជិត ១៩លានដុល្លារ ដែលជាជំនួយរបស់ជប៉ុនចាប់ផ្តើមសាងសង់