តាមគម្រោងកម្ពុជាត្រូវការវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជាង ២៣លានដូស គិតត្រឹមថ្ងៃនេះកម្ពុជាមាន...