អំពី​ការ​យាង​ចេញ​ពី​វាំង​ម្ដងៗ​របស់​ស្ដេច​ខ្មែរ​បុរាណ ដែល​អ្នក​មិន​ធ្លាប់ដឹង