អន្ទាក់ប្រហារសត្វព្រៃជាង៦ម៉ឺន និងកាំភ្លើងច្នៃ៧៥៨ដើមត្រូវបានដកហូត