គ្រឿងសមុទ្រមានភាពមិនប្រក្រតីជាង ១១តោន ត្រូវបានមន្រ្តីជំនាញចាប់ដកហូត