ការ​ធ្វើ​ស្រែ​កើត​មាន​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ ជាង​៧​០០០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ និងបានចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់