រកឃើញ​​ប្រទេស​អាស៊ានដំបូងគេ ដែល​សម្រេច​​ឱ្យប្រើវ៉ាក់សាំង​ចាក់តែ១ដូស​របស់ចិន