ព្រះពុទ្ធរូបជិត១០០អង្គនៅវត្តលង្កាសាងពីសសរឈើអតីតក្រសួងព័ត៌មាន [បណ្តុំរូបភាព]