ទូរសព្ទ​ថ្មី Xiaomi នឹង​មាន​ដាក់បច្ចេកវិទ្យា​សាក​ថ្ម​លឿន​រហ័ស 200W រង់ចាំ​តែ ៨ នាទី​ពេញ​១០០%