អាសង់ឆ្នាំ ២០២០ លក់នៅតាមហាងតម្លៃថ្មី និងមួយទឹកខុសគ្នាប៉ុន្មាន?