ក្លាយជាការពិត! ម៉ូតូហោះលើអាកាសរបស់ជប៉ុនតម្លៃ ៧០ម៉ឺនដុល្លារ