ទីបំផុត Land Cruiser រូបរាងថ្មី បង្ហាញមុខជាផ្លូវការហើយ (វីដេអូ)