សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា នឹង​អាចងើប​ឡើងវិញ​នៅឆ្នាំក្រោយ បើទប់ស្កាត់​ករណី​មួយ​នេះបាន