ឈប់ច្រឡំទៅ! គ្មានការផ្អាកចាយលុយ ១$ ២$ និង ៥$ ទេ នៅប្រើប្រាស់ធម្មតា