ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ២០២០ កម្ពុជាលក់ឥណទានកាបូនបានជាង ១១លានដុល្លារ