នឹក​ឃើញ​អនុស្សាវរីយ៍​មួយ​របស់​គ្រូភ្លេង អ៊ុំ ដារ៉ា និង​អតីត​ភរិយា​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៩