អាយុ​ក្បែរ ៤០​មែន​ពិត​ តែ​ដោយ​សារ​តិចនិក​៤​នេះ Rainie Yang ក្រមុំ​២០​ឆ្នាំ សុំ​ខ្មាស