ក្ងោកទេពឬសត្វខ្សឹប បក្សីកម្រជិតផុតពូជលើពិភពលោក កំពុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជា