បំណុល​របស់​អាមេរិក ឡើង​ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត