ជប៉ុន នឹង​ផ្តល់ជំនួយ​ឥតសំណង​ជាង ៤លានដុល្លារ​សម្រាប់​អនុវត្ត​គម្រោង​នៅ​កម្ពុជា