កម្ពុជា ប្តេជ្ញា​ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​កសិកម្ម នៅឆ្នាំ​២០៣០