កាំកុងត្រូល​រកឃើញថា អាល់កុលក្លែងក្លាយ​ជាច្រើន ត្រូវបានលក់លើទីផ្សារ