ដោយ​សារ​រឿងមួយ​នេះ បារាំង​ផាក​ Google ដល់ជាង​ ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ