អេស៊ីលីដា គ្រោង​លក់​ភាគហ៊ុន​របស់ខ្លួន ក្នុង​ទីផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា