កម្ពុជា-ចិន ប្រកាសបញ្ចប់​ការចរចា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី