៣ឆ្នាំចុងក្រោយ កម្ពុជានាំចេញកសិផលទៅកាន់កូរ៉េ បានប៉ុន្មានតោន?