បេក្ខជន​២រូប​ធ្លាក់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​សារ​មូលហេតុ​ពីរ​ផ្សេង​គ្នា