កម្ពុជា​នឹង​មាន​រមណីយដ្ឋាន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដីដុះ ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​មក