មកមើលសង្កាត់​ដែលត្រូវ EDC ផ្តាច់ភ្លើង ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ១៥ ខែធ្នូ