អាជ្ញាធរ​ណែនាំ​ឱ្យ​ម្ចាស់ផ្ទះ​សំណាក់-សណ្ឋាគារ ត្រូវមាន​អាង​បម្លែង មុន​បង្ហូរទឹក​កខ្វក់​ចូល​សមុទ្រ