ភ្លើងកូត និង​ភ្លើងហ្វា អាចឱ្យ​អ្នក​មើលឃើញ​ក្នុង​ចម្ងាយ​ប៉ុន្មាន​ម៉ែត្រ?