ប្រទេស១២ហើយដែល​មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូរ៉ូណា ដល់ខ្ទង់ម៉ឺននាក់