ភេទ​ទី​បី ចូលរួម​ប្រជែង​ក្នុង​​ការ​បោះឆ្នោត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅ​ថៃ