លោក មុន រ៉ាម៉ាឌី ត្រូវបាន​បញ្ចប់​មុខតំណែង​ពី​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន