គ.ជ.ប រំពឹង​ថា ប្រជាពលរដ្ឋ​នឹង​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​លើសពី ៥០%