លោក សុខ ទូច ថា​មន្ត្រី​ឃុំ-សង្កាត់​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ទាប​មិន​អាច​អភិវឌ្ឍ​មូលដ្ឋាន​បានទេ