សម្តេច ហ៊ុន សែន ថា​គណៈប្រតិភូ​អឺរ៉ុប​ដែល​មកម្ពុជា មិន​ទាន់​មាន​កម្រិត​ជួប​ដល់​សម្តេច​ឡើយ