មន្រ្តី​ទូត​ជើងចាស់ ឡុង វិសាលោ ត្រូវតែងតាំង​ជា​រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូ​អម​នាយករដ្ឋមន្រ្តី