ទ័ពជើងទឹក​ថៃ ចាប់ផ្តើម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​នាវាមុជទឹក​មីយ៉ាន់ម៉ាហើយ