ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ! តៃវ៉ាន់ បាត់បង់​មិត្ត​ដល់ទៅ​២ប្រទេស