អាល្លឺម៉ង់ ប្តេជ្ញា​បន្ត​គាំទ្រ និង​ជួយ​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា