កម្ពុជា និង​ម៉ូណាកូ សម្រេច​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ការទូតរវាងគ្នា