ស៊ី ជីនពីង៖ ចិន​នឹង​បង្កើតភាព​អច្ឆរិយ​កាន់តែ​អស្ចារ្យ​ក្នុង​រជ្ជកាល​ថ្មី