ព្រឹត្តិការណ៍​នយោបាយ​ជាតិ-អន្តរ​ជាតិ​ សំខាន់​ៗប្រចាំ​សប្តាហ៍