ក្រៅពីស្តាតមរតកតេជោ! ទស្សនកិច្ចរបស់លោក វ៉ាង យី ក៏នាំយក ២៧០លានដុល្លារមកកម្ពុជាដែរ