នេះជាទីតាំង ដែលភ្នាក់ងារ FBI និងនគរបាលកម្ពុជា នឹងធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នា