ប្រទេស​ណា​ដែល​ជាចំណុច​ផ្ទុះ​សង្គ្រាមមុនគេ ក្នុងសង្គ្រាម​លោកលើកទី១?