យន្តហោះសង្គ្រាមអាមេរិក ហោះទៅកៀក​​ប្រទេស​ចិនបំផុត ខណៈ​មានភាព​តានតឹងការទូត