ប្រៀបធៀបសព្វាវុធរវាង​ប្រទេស​អាមេនី និងអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់ ដែលកំពុងផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងគ្នា