សម្តេចតេជា ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន ពន្លឿនរឿង ទីម័រ ចូលជាសមាជិកភាពអាស៊ាន