គេ​បង្កើត​អាស៊ាន​ដំបូង មិនមែន​ដោយសារ​សេដ្ឋកិច្ច​ទេ គឺ​ដោយសារ​រឿងមួយ​នេះ!