លោក ស៊ី ជិនពីង៖ ចិនត្រូវធ្វើទំនើបកម្ម​ដើម្បី​ឱ្យក្លាយ​ជាកងទ័ព​លំដាប់​ពិភពលោក