ជាង៣០ឆ្នាំហើយ ទើបតែមានមេដឹកនាំកំពូលចិន ទៅតំបន់ទីបេ