ដូណាល់ ត្រាំ ប្រកាស​ពង្រាយ​កងទ័ព​ ដើម្បី​បង្ក្រាបបាតុកម្មឱ្យអស់