បណ្ណ​ព័ត៌មាន​អ្នកបោះឆ្នោត មិនអាចជំនួសអត្តសញ្ញាណបណ្ណក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែវាមានផលប្រយោជន៍ ៣យ៉ាង