សម្តេច ហ៊ុន សែន និយាយអ្វីខ្លះពីវ៉ាក់សាំងកូវីដ ទៅកាន់ UN? (មានវីដេអូ)