នាយករដ្ឋមន្រ្តីសិង្ហបុរី ក្លាយ​ជា​មេដឹកនាំអាស៊ាន​ទី២ បន្ទាប់ពីសម្តេច ហ៊ុន សែន ដែលចាក់វ៉ាក់សាំង​ដូសជំ...