ឈ្មោះប្រទេសទាំង៦៨ ដែល​សម្តេច ហ៊ុន សែន បាន​ទៅដល់ ជាង៤២ឆ្នាំមកនេះ