ដូណាល់ ត្រាំ៖ បើឥណ្ឌាមិនសប្បាយចិត្ត ចិនក៏ប្រហែលមិនសប្បាយចិត្តដែរ