ពាក្យសន្យារបស់ បៃឌិន! ក្រោយចូលកាន់តំណែង១០០ថ្ងៃ ចាក់វ៉ាក់សាំង ១០០លាននាក់នោះ ឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយ?