សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ ក្នុងចំណោម​អ្នកស្លាប់​ដោយកូវីដម្សិលមិញ គឺមានអ្នកមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំង