មេដឹកនាំកំពូលវៀតណាមមកកម្ពុជាថ្ងៃនេះនឹងចុះហត្ថលេខាលើកកិច្ចការធំៗចំនួន៧