វៀតណាម​មាន​កម្លាំង​យោធា​ទុក​បម្រុង​ប្រើ​ច្រើន​ជាង​ថៃ​ដល់ ២៥​ដង