ប្រទេស២ ដែល​ស្ថិតក្នុង​អតីត​សហភាពសូវៀត កំពុង​ផ្ទុះសង្គ្រាមធំ​នឹងគ្នា