ខ្លះៗពីអាបាស្ស តារាម៉ូដែលជនជាតិ Uzbek ដំបូងគេ នៅកម្ពុជា