សន្លប់​ឈរ​ពេល​ឃើញ​រូបភាព​មិន​ទាន់​កែ​ច្នៃ​របស់​រាជិនី​សម្រស់​ប្រទេស​ចិន