ជាង ២០​ឆ្នាំ​មុន​តារា​កំប្លែង កៅ​អៀក បាត់​បង់​ជីវិត​ក្នុង​ហេតុការណ៍​ដ៏​អាក្រក់​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក្នុង​...