ស្គាល់លេខទាំងនេះពេល​មាន​អាសន្នអ្វីនៅ​ភ្នំពេញ​ទាក់ទង​សមត្ថកិច្ច​បាន​២៤ម៉ោង