មកដឹងការដាក់ឈ្មោះផ្លូវ ឬការដាក់លេខផ្លូវ នៅក្នុងកម្ពុជា

  • 2022-02-24 04:30:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ការដាក់ឈ្មោះផ្លូវឬការដាក់លេខផ្លូវ ត្រូវកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

១- ឈ្មោះផ្លូវអាចដាក់ជាឈ្មោះវីរបុរស ឥស្សរជន សប្បុរសជន ឈ្មោះពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ឈ្មោះតាមភូមិសាស្រ្តធម្មជាតិ ឈ្មោះតាមវប្បធម៌ ឈ្មោះពីបរមបុរាណ ឈ្មោះតាម ទំលាប់។

២- លេខផ្លូវត្រូវដាក់តាមវិធីសាស្ត្រមួយ ដែលអាចកំណត់ច្បាស់លាស់នូវទីតាំងផ្លូវ ប្រភេទផ្លូវ និងអាទិភាពផ្លូវ។

៣- ឈ្មោះផ្លូវ​ ឬលេខផ្លូវដែលតភ្ជាប់ទៅផ្លូវអន្តរជាតិ ត្រូវដាក់តាមការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាល។ ផ្លូវដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវអន្តរជាតិ ត្រូវដាក់ទាំងឈ្មោះ ទាំងលេខផ្លូវក្នុងប្រទេសនិងទាំង ឈ្មោះ ទាំងលេខផ្លូវអន្តរជាតិ។

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

អត្ថបទថ្មី
;