អលង្ការ​៣​មុខ​លើខ្លួន សួស វីហ្សា នេះ ​តម្លៃ​កប់ហ្មង! ធ្វើ​ឲ្យ​ថមមី រកកល់គ្រុន គ្រវីក្បាល​ដូច​គោ​ស្រា...