អត្ថន័យបង្កប់ពីក្រោយរបស់ឈុត​ និងម៉ូដសក់ CL ក្នុងកម្មវិធី Met Gala អង្រួនបេះដូងជនជាតិកូរ៉េបំផុត