រឿង​អាមេរិក​ចង់ដាក់មូលដ្ឋានយោធានៅថៃ ត្រូវបាន​បញ្ជាក់ហើយ!