លោក Guo Yang កម្មវិធី​មហោរស្រព​ប្រដាល់​ធំ​នៅ​ចិន​ស្អែក​នេះ​អត់​មាន​មុខ​កម្ពុជា​ម៉េច​បាន​