អាវ​ Barcelona រដូវកាល ២០២០/២០២១ ត្រូវ​អ្នក​គាំទ្រ​ក្រុម​ផ្សេង​ថា​ដូច​អាវ Crystal Palace បេះ​បិទ