ប្រព័ន្ធ​កត់ត្រាទិន្នន័យ​ ​ដែល​បង្កើត​ដោយ​កូនខ្មែរ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ពី​អន្តរជាតិ