ប៊ូតុងសម្ងាត់​ទាំង ១២ នៅលើរថយន្ត ដែល​អ្នកបើកបរភាគច្រើនធ្លាប់ឃើញ តែមិនប្រាកដ​បានប្រើប្រាស់