ឆែកតម្លៃរថយន្តស៊េរី ២០២០ ដែលចេញលក់នៅកម្ពុជាកន្លងមក