អ្នកទិញឡាន Chevrolet នៅថៃ មុនពេលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះតម្លៃ តវ៉ាសុំលុយវិញ