ទម្លាប់អាក្រក់​៦យ៉ាង ដែល​បំផ្លាញ​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន