អ្នក​រង់​ចាំ​ជាច្រើន​ តម្រង់​ជួរ​មុខ Apple Store នៅសិង្ហបុរី