ឡានកូរ៉េមួយ យកឈ្នះឡានជប៉ុន ក្លាយជាឡានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ