ធ្លាយ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ Meizu Pro 7 Plus ដើរ​ដោយ RAM ទំហំ 6GB