ទីបំផុត! ថ្ម​និងដី ដែល​យក​មកពី​ភព​ព្រះចន្ទ​កាលពីជាង ​៤០ឆ្នាំ​មុន ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ប៉ះ​ជាលើក​ដំបូង​ហើ...