អ៊ីរ៉ង់ ដែល​នឹងប៉ះ​កម្ពុជា​នៅខែ​ក្រោយ មានចំណាត់​ថ្នាក់​លើជប៉ុន និង​កូរ៉េខាងត្បូង​ទៅទៀត