៣យ៉ាង គួរដឹង​ពីគូប្រកួត​របស់​ចិត្រា និង ស្រីពៅ នៅ ONE Championship