រថយន្ត​ថ្លៃៗ​និង​ទំនើប​បំផុត​ ​កំពុង​កាន់​កាប់​ដោយ​កីឡាករ​ Juventus ៩​ រូប