ជម្រុះ World Cup៖ ចិន ទាត់​មិន​ចំ​ទី​១​ជើង​ណា​សោះ​ពេល​លេង​ទល់​នឹង​ ជប៉ុន(វីដេអូ)