កីឡាករ​ Atalanta សន្យា​ចែក​ភីហ្សា​ហ្វ្រីៗ​ ១០០០ ​ប្រអប់​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​​បើ​ក្រុម​ឈ្នះ Champions Lea...