ខ្សែក្រវាត់​ Ganzberg One Strike​ រដូវកាល​ទី៣​ ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី៧​ នេះ​ទៅ​ហើយ​