ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 14 មកជាមួយឡូហ្គូថ្មី និង​កាន់តែ​មានសុវត្ថិភាព​ជាងមុន