ម៉ាកយីហោទូរសព្ទធំ ៥ មានតែមួយប៉ុណ្ណោះ កើនឡើងចំនួនលក់នៅដើមឆ្នាំនេះ