ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកស្នើសុំសម្តេចតេជោនាំបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតមកកម្ពុជា