តុក្កតាព្រិលស មានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងចម្លែកនឹង Logo របស់ក្រុមហ៊ុន Apple