២នាក់ម៉ាក់កូន យក iPhone ក្លែងក្លាយដូរយក iPhone ថ្មីបាន ១ពាន់គ្រឿង ទើបបែកធ្លាយរឿង