ចេញលក់ហើយម៉ូតូ Honda Scoopy ឆ្នាំ​២០២២ នៅថៃ តម្លៃ​ចាប់ពី ១៥០០ដុល្លារ