កីឡាករកម្ពុជា​ក្មេងៗ​ដែលលេង World Cup យប់នេះ គឺ​នឹង​ត្រៀមសម្រាប់​ស៊ីហ្គេមខាងមុខ