បើ «Titanic» ផលិតជា Version K-pop តើតារាណាខ្លះសមនឹងដើរតួក្នុងរឿង?