ក្រសួង​វប្បធម៌ ត្រៀម​ទទួល​ព្រឹទ្ធាចារ្យ គង់ ណៃ ដែល​បាន​ពាន​រង្វាន់១ នៅ​ជប៉ុន