ពី​អតីត​កាល​រុងរឿង បច្ចុប្បន្ន​ថៅកែ​ផលិតកម្ម KH Promotion លក់​ទឹក​សុទ្ធ​តាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ