ទើប​បញ្ចាំង​បាន​៣ថ្ងៃ "Pirates 5" រក​​លុយ​បាន​ជិត ៣០០​លាន​ដុល្លារ