អ្នក​និពន្ធ​រឿង Spider Man និង Incredible Hulk ទទួល​មរណភាព