ពេជ្រ ចរណៃ បង្ហាញ​ពី​ជំនឿ ក្រោយការ​សាក់​យ័ន្ត​៨​ទិស