តួ Iron Man ជាប់​ជា​តារា​​ស៊ី​ថ្លៃ​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​