“ស្នូរ​ជើង​អ្នក​ណា?" ដែល​ចាយ​ដើម​ទុនអស់​រាប់​ម៉ឺន​ដុល្លារ ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចាំង​ហើយ