បរទេស​កំពុង​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង លើការ​ផលិតរឿង​នៅកម្ពុជា