អ្នក​និពន្ធ​ភ្លេង​បទ "កូន​យំ​ល្វើយ​ៗ" ក្រឡាប់​ឡាន​រហូត​ដល់​ផ្ទុះ​ឆេះ​នៅ​ខេត្ត​រតនគីរី