សម្ដេច ហ៊ុន សែន លើក​ឡើង​ពី​បញ្ហា​របស់​លោក ប៊ុត សីហា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គ្រឿងញៀន