ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា ចោទ​សួរ​នាយ ពែកមី ក្រោយ​បង្ហោះ​រឿង​ប៉ូលិស​ចរាចរណ៍​ផាក​ពិន័យ